Linux kernel là gì?

Linux kernel là nhân, lõi của hệ điều hành Linux

Linux kernel làm việc trực tiếp với phần cứng thiệt hoặc phần cứng ảo do KVM, Xen… vẽ ra

→ bên Tây có 2 từ để chỉ nhân, lõi là kernel và core

Ngân hàng thì có core banking, core thẻ…

→ core banking là gì? core banking là phần mềm cốt lõi để quản lí trực tiếp các nghiệp vụ ngân hàng của ngân hàng đó

Hệ điều hành Linux cũng có thành phần cốt lõi không thể thiếu được gọi là kernel

→ cụ thể linux kernel là vmlinuz sau khi biên dịch xong và lúc chạy tự giải nén thành vmlinux

Linux kernel để làm gì?

→ à nó sẽ làm việc trực tiếp với phần cứng RAM để cấp phát địa chỉ nhớ, làm việc với CPU để cấp phát tiến trình và chạy theo khung thời gian, quản lí thiết bị nhập xuất…

Nếu chạy máy ảo vmware hay máy ảo virtualbox thì seo?

→ thì linux kernel sẽ làm việc với các phần cứng ảo, phần cứng mô phỏng (virtual hardware), phần cứng giả lập (hardware simulation)

→ cpu ảo của vmware sẽ không có 1 số chức năng như cpu vật lí