Linux kernel là gì?

Linux kernel là nhân, lõi của hệ điều hành Linux Linux kernel làm việc trực tiếp với phần cứng thiệt hoặc phần cứng ảo do KVM, Xen… vẽ ra → bên Tây có 2 từ để chỉ nhân, lõi là kernel và core Ngân hàng thì có core banking, core thẻ… → core banking là gì? core […]