Cockpit cấu hình LVM như thế nào?

Cockpit là buồng lái máy bay, có đủ thứ màn hình điều khiển trong đó để phi công lựa chọn thao tác

Đây là buồng lái máy bay F22

Đây là buồng lái máy bay SU-35

Lấy ý tưởng từ buồng lái máy bay có đủ thứ công cụ để máy bay uốn éo, nghiêng ngả, nhào lộn kiểu rắn hổ mang, cơ động cao khi cận chiến

Người ta viết ra phần mềm quản trị Linux server lấy tên cũng rứa

Cockpit Project là dự án phần mềm mã nguồn mở, miễn phí được Red Hat tài trợ

Cockpit là ứng dụng web dùng để quản lí và cấu hình Linux server 1 cách dễ dàng như thao tác trên Windows

Cockpit 161 có chức năng cấu hình LVM trên web thay vì dùng lệnh cực khổ hơn

Màn hình Cockpit web login port 9090 mặc định

Cockpit storage chọn Create LVM2 volume group

Create volume group chọn đĩa cứng VMware Virtual S

Chọn tiếp volume group vgroup0 như trong hình

Create new logical volume

Create logical volume

LVM2 volume group vgroup0 đang là Unrecognized data, tiếp tục

Format /dev/vgroup0/lvol0

Các tùy chọn khác để mặc định

Overwrite existing data with zeros (slower)

Mount point /mnt

Mount options

Mount read only

Never mount at boot giải thích như sau

If this option is checked, the filesystem will not be mounted during the next boot even if it was mounted before it.

This is useful if mounting during boot is not possible, such as when a passphrase is required to unlock the filesystem but booting is unattended.

Custom mount options

Encryption chọn No encryption

Formatting erases all data on a storage device

Đến đây ta đã có LVM xfs filesystem

Physical volumes bạn cũng có thể thấy và thêm trên web của Cockpit

Kiểm tra lại bằng lệnh Linux ta có

Bài viết cấu hình Linux LVM bằng cockpit đến đây là hết

Nội dung chi tiết hơn mời các bạn mua khóa học

Linux chuyên sâu cho Dev và DevOps