KataOS hệ điều hành hệ thống nhúng mới của Google

Hệ điều hành nhúng KataOS được Google công bố ngày 14/10/2022

Hệ điều hành KataOS là microkernel so với hệ điều hành Linux là Monolithic kernel

kSLOC = Kilo Source Lines of Code = hàng ngàn dòng code

KataOS là hệ điều hành cho hệ thống nhúng chạy trên kiến trúc CPU mở RISC-V

Có 1 điều mình thắc mắc là

KataOS viết gần như toàn bộ bằng ngôn ngữ lập trình Rust nhưng KataOS xài kernel của seL4 Microkernel viết bằng C

→ vậy 2 ông này xài chung 1 chương trình biên dịch là GCC, Clang hay gì để hiểu được 2 ngôn ngữ lập trình này?

Cơm thêm

seL4 cũng là hệ điều hành thời gian thực giới hạn cứng lun (hard real-time systems)

seL4 cũng là hypervisor chạy máy ảo Linux được luôn

Announcing KataOS and Sparrow