KataOS hệ điều hành hệ thống nhúng mới của Google

Hệ điều hành nhúng KataOS được Google công bố ngày 14/10/2022 Hệ điều hành KataOS là microkernel so với hệ điều hành Linux là Monolithic kernel kSLOC = Kilo Source Lines of Code = hàng ngàn dòng code KataOS là hệ điều hành cho hệ thống nhúng chạy trên kiến trúc CPU mở RISC-V Có […]