Khoa học máy tính là gì?

Khoa học máy tính là ngành học về kiến trúc máy tính, cấu trúc máy tính, cách làm việc của máy tính, lập trình máy tính. Khoa học máy tính học nhiều về thuật toán, độ phức tạp tính toán, hệ điều hành, lưu trữ và xử lí thông tin, nguyên lí cơ sở dữ […]