Lập trình C trên Linux để làm gì?

1. Lập trình C trên Linux để viết ra hệ điều hành Linux → à hình như hổng có nhiều người Việt đang làm cái này → chứng minh nghe → hổng có nói chung chung zậy được nghe → có bạn nào biết cách hông? Dậy thì ai viết ra Linux? chủ yếu mấy ông Tây viết ra […]