Lập trình nhúng C hay lập trình nhúng Java

Trong thế giới lập trình nhúng và các hệ thống nhúng (embedded system) Lập trình C thì các bạn biết rồi hen, ngôn ngữ lập trình C viết ra 1 đống hệ điều hành như Unix, MacOS, Linux, Windows → hệ điều hành Windows của Microsoft là mã nguồn đóng (closed source), phần mềm độc […]