Chuyên gia Oracle database cho bạn

Cần nói rõ hơn 1 chút là Oracle bán nhiều phần mềm, phần cứng lắm → trong đó có Oracle database là phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ → sau này Oracle database thêm cơ sở dữ liệu hổng có quan hệ NoSQL vào lun Oracle database là phần mềm mã nguồn đóng […]