0. Thực hành trên Linux
1. Xài Linux trên cloud AWS, GCP, Azure
2. Linux nhìn từ trên cao
3. Linux đi vào từng chi tiết
4. Quản lí phần mềm được đóng gói
5. Quản lí các tài nguyên + hệ thống
6. Công nghệ lưu trữ trên Linux
7. Rành 6 câu vọng cổ về các lệnh hay xài trong Bash shell
8. Lập trình Bash Shell
9. Các dịch vụ mạng
10. Xây dựng Website từ A-Z cho doanh nghiệp bằng Wordpress

2.3 Bức tranh tổng thể về cây thư mục trong Linux

Bài học có hình ảnh lấy từ mạng Internet

Hổng có hình nào trên mạng vẽ đầy đủ đâu, thề lun á

→ vài hình có màu, nhìn đẹp đẹp

Coi 1 cấp (level) của thư mục / thoai

Coi 2 cấp (level) của thư mục /boot

→ trong /boot/grub/fonts/boot/grub/i386-pcfile hoặc thư mục nữa đó mà 2 cấp nên chỉ có vậy thoai

Coi hết trơn hết trọi trong /boot thì tree /boot

Các tùy chọn (option) khác của lệnh tree bạn xem = man tree hoặc

https://manpages.ubuntu.com/manpages/jammy/en/man1/tree.1.html

https://manpages.ubuntu.com/manpages/jammy/en/man1/ls.1posix.html

Hổng thấy gì

Bật lên

→ thấy òi

Windows thì ngược lại zới Linux

→ tên file, thư mụcchữ hoa hay chữ thường cũng rứa

Linux có chức năng gợi ý tên thư mục tiếp theo → gọi là tab completion

→ gợi ý cả tên file tiếp theo lun → có trên OS, yên tâm nha

2 cách chỉ tới thư mục, file trong đám rừng thư mục

1 số ví dụ về các lệnh xài đường dẫn tương đối

Đường dẫn có dư dấu / cũng hổng sao nhen

Chuẩn Unix IEEE Std 1003.1-2017 cho phép nhiều dấu / coi như 1 dấu /

https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/basedefs/V1_chap03.html#tag_03_271

Hệ điều hành Unix là gì? Tập 1

Tài liệu của Linux kernelpath_resolution(7)

https://www.man7.org/linux/man-pages//man7/path_resolution.7.html

Chuẩn FHS (Filesystem Hierarchy Standard) ở đây

→ có nói mục đích (purpose) từng thư mục con trong / làm gì á

https://refspecs.linuxfoundation.org/fhs.shtml

Nhìn vào hình ta có: thư mục nào như /runtmpfs thì chạy trên RAM nha các bạn

→ hổng có mount riêng /tmp như hình trên

/bootthư mục con của / (root – thư mục cấp cao nhất)

→ nhưng được gắn (mount) riêng vàovách ngăn/phân vùng (partition) khác của đĩa cứng thì sẽ có dung lượng riêng

→ không thừa hưởng dung lượng từ /

→ các thư mục khác nếu không gắn riêng thì thừa hưởng dung lượng từ /

Dưới góc nhìn của đĩa cứng thì 1 thư mục là điểm gắn vào toàn bộ hoặc 1 phần (partition) của đĩa cứng đó

  • Điểm gắn (mount point) thiết bị logic của đĩa cứng (partition) cho thư mục /boot riêng
  • Điểm gắn (mount point) thiết bị logic của đĩa cứng (partition) cho thư mục / riêng

du -sh thư mục nào bạn muốn cân kí

Tạo cây thư mục

https://manpages.ubuntu.com/manpages/kinetic/en/man1/mkdir.1.html

File – thư mục trên linux có gì vui?