Bài tập Ansible playbook trong khóa học Linux chuyên sâu cho Dev DevOps

Ansible playbook là 1 thành phần cơ bản không thể thiếu được của Ansible automation platform. Ansible playbook được tạo từ các task đơn vị nhỏ nhất của Ansible Ansible task gọi tới ansible module để làm 1 công việc nào đó, khai báo ở dạng key value Khóa học Linux chuyên sâu cho Dev […]