Toán cao cấp là gì?

Tiếp tục lấy 1 kỉ niệm trên fb zìa nhà Toán cao cấp (advanced mathematics) là zì? 🤓🤓🤓 → nó khác zì zới toán sơ cấp (elementary mathematics) zậy? 🧐🧐🧐 Tại sao gọi là cao cấp → là ở 1 cấp độ cao hơn? 🤪🤪🤪 Có lẽ zậy đóa? 😂😂😂 → zì ở cấp độ […]