Lập trình nhúng trên Linux cần gì?

Lập trình nhúng trên Linux cần ít lắm, vài thứ thoai →  phần mềm thì cần 1 con dao nhỏ gọn nhưng đa năng của lính Thụy Sĩ (The Swiss Army Knife) Khi con dao gấp lại Khi bung con dao của lính Tây bung ra thì thoai roài, 1 đống thứ lun