2. Quản lí mã nguồn + SSH
1. SSH và OpenSSH
2. OpenSSH Server
AWS