Bài tập 1. Mở rộng lập trinh 20+ ngông ngữ lập trình khác