10.1.1 Thực hành MySQL xài huge page trên Ubuntu 22.04