11.1.1 Thực hành: MySQL xài huge page trên Ubuntu 22.04