12.1.1 Thực hành: Cài WordPress xài UDS trên Ubuntu 22.04

Xài VMware Workstation hoặc Oracle VM VirtualBox

cài Ubuntu Server 22.04 tắt máy take snapshot

mỗi lần làmlab thì Revert lại bản take snapshot

2 lệnh sau tăng tốc độ làm labbài tập cho các bạn á

Xem lại Unix Domain Socket của MariaDB + địa chỉ IP của máy ảo để chạy web

wào web WordPress bằng http://ip_address/wordpress

Mí cái lệnh ở trên đã tạo Database Name, Username, Password trùng với giá trị default roài

giờ chỉ cần thay localhost bằng Unix Domain Socket/run/mysqld/mysqld.sock thoai

Khoan đã trước khi nhấn Submit thử xem /run/mysqld/mysqld.sock có gì thay đổi trước và sau khi Submit hem

có 7 file /run/mysqld/mysqld.sock đang mở nhen

Rồi Submit hen → tiếp tuc quá trình cài đặt WordPress

Đến đây đã chạy WordPress vi vu roài, vào tới panel quản trị luôn roài

Giờ mình coi lại Unix Domain Socket có gì mới hem

Từ 7 file /run/mysqld/mysqld.sock được mở giờ đã tăng lên 11

→ số lượng file /run/mysqld/mysqld.sock có thể lên xuống tùy vào kết nối từ WordPress vào DB nha các bạn

Dậy thì WordPress chạy Database là MariaDB xài Unix Domain Socket ok nhen các bạn!