Serial console là gì mà AWS EC2 Google Compute Engine Azure Virtual Machines đều có

Serial console là console hay terminal được gắn trực tiếp vào máy tính để cung cấp cho người dùng 1 giao diện làm việc với máy tính đó chính chủ, miễn trung gian môi giới. Serial port là cổng tuần tự hay cổng nối tiếp. theo đúng nghĩa đen dữ liệu trong cổng này được […]