9.2 File quản lí thiết bị dạng character: PTY – Pseudo TTY