9.1 File quản lí thiết bị dạng block, character và TTY