9.3 File quản lí thiết bị dạng character: Serial Console