4.4 Xem tiến trình ở user space, kernel space trên Linux