14.4 Lập trình chạy chương trình Real Time trên Linux Kernel